Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Boğaziçi Ders

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Boğaziçi Ders (“BOĞAZİÇİ DERS EĞİTİM KURUMU”) olarak özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunmasını sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımımızın temeline insana verdiğimiz değeri koymaktayız. Bu bilinçle hareket ederek kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi için gerekli her türlü idari ve teknik önlemi almaktayız. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz ve buna yönelik süreçler ile mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize yönelik özet bilgilendirmemizi aşağıda sizlere sunmaktayız.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Veri Nedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), özel hayatın gizliliği başta olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini düzenlemek amaçları ile mevzuatımıza girmiş olup, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmaktadır.

Kanun’a göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Boğaziçi Ders bünyesindeki faaliyetler esnasında yalnızca yukarıda tanıma uyan veriler kişisel veri tanımına girmektedir.

 Kişisel Veri İşleme Nedir?

Kişisel verilerin, tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi, kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

BOĞAZİÇİ DERS EĞİTİM KURUMU olarak biz de web sitemizde tarafımız ile paylaşılan kişisel verileri, elektronik ortamda elde ederek, kişisel veri işleme faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz.

İlgili Kişi Kimdir?

Kişisel verileri, veri işleme tanımı kapsamında olacak şekilde işlenen gerçek kişilerdir. BOĞAZİÇİ DERS EĞİTİM KURUMU olarak tarafımızca gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi halinde siz, ilgili kişi konumunda bulunmaktasınız.

Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin, işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiyi; veri işleyen ise, veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak, onun adına kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Web sitemizde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinde veri sorumlusu BOĞAZİÇİ DERS EĞİTİM KURUMU’dur. Veri işleyen, gerçekleştirmekte olduğumuz kişisel veri işleme faaliyetlerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Veri İşleme Şartları

İlgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel veriler ancak;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Boğaziçi Dersin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Boğaziçi Dersin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde işlenebilmektedir.

Kayıtlara Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı:

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden üye olanın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Bilgilerinizi desteklediğiniz Sivil Toplum Kuruluşlarına ve çözüm ortaklarımıza iletmek,
 • Üyelerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, özel ders, online ders, kurs ve yayın duyurularını aktarmak,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Üyelerimizin memnuniyetini artırmak, üyelerimizi tanıyabilmek ve koşucu çevresi analizinde kullanabilmek, amacımızla ilintili çeşitli reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından üyelerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili üyelerimizi bilgilendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.

Üyelerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, üyelerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak üyelerimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler, gerektiğinde, paylaşılacaktır. 

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.

Kişisel verileriniz, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iş ortaklarımıza, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, altyapı düzenlemeleri için anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, gönüllü olarak kampanyasını desteklemek amacı ile koştuğunuz Sivil Toplum Kuruluş(ları) ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve üyelerimizin memnuniyetini sağlayabilmek için amaçlarımıza uygun çeşitli duyuru ve organizasyon faaliyetleri kapsamında Facebook, Instagram, Twitter, Google ve benzeri sosyal iletişim platformları gibi yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

Veri işleme şartlarından herhangi birinin olmaması halinde, açık rızanız olmaksızın kişisel verileriniz işlenmemektedir. BOĞAZİÇİ DERS EĞİTİM KURUMU olarak, tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında hukuka uygun olarak gerçekleştirmekteyiz.

 

Bu kategorideki diğerleri: « Aydınlatma Metni Açık Rıza Metni »