Aydınlatma Metni

Boğaziçi Ders Eğitim Kurumu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Boğaziçi Ders Eğitim Kurumu. (Boğaziçi Ders) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında sizlerin kişisel verilerini özenle işleyerek muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu bilinçle veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan çerçevede işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Sizlere yüksek kalitede hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verileriniz, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak Kayıt Merkezi, internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde edilmekte, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtildiği üzere işlenebilmektedir.

İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,
 • Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,
 • Millî Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliği,
 • Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği,
 • Millî Eğitim Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Bu kapsamda uzaktan eğitim ve ürün satış hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

 • Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz,
 • Adresiniz, Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,
 • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz,
 • Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,
 • Boğaziçi Ders’yi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız,
 • Kayıt Merkezimiz ile iletişime geçtiğiniz takdirde tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,
 • Web sitemiz ve mobil uygulamamızın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • İnsan kaynakları planlaması yapmak ve planlama süreçlerini yürütmek,
 • Uzaktan öğretim  kursu  ve  ürün  satış  faaliyetleri  geliştirecek  planlama  ve  programlama çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda iş süreçlerini yürütmek,
 • Uzaktan eğitim  hizmetlerinden  faydalanan  ve  ürün  satın  alan  kişilerin  memnuniyetini arttırmak için planlama yapmak ve yürütmek,
 • Eğitim ve ürün ticari ilişkileri ve iş stratejilerini planlamak ve yönetmek,
 • Uzaktan eğitim ve ürün satış hizmetlerinde, katılımcıların ihtiyaçları-beğeni- alışkanlıkları unsurları göz önünde bulundurarak özelleştirmek, bu yeni ürünleri tanıtmak,
 • İş ilişkisinde bulunulanlarla yaşanan uyuşmazlıklara çözüm bulmak, teknik ve ticari ilişkileri geliştirmek,

Yukarıda sayılan kişisel ve özel nitelikli verileriniz Boğaziçi Ders ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde özenle ve mevzuat hükümlerine uygun korunmaktadır

Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan yasal düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yine yukarıda açıklanan amaçlarla;

 • İş Ortağı
 • Tedarikçi
 • Hissedarlar
 • Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri
 • Boğaziçi Ders Yönetim Kurulu Üyeleri

Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin talepleri, yine aşağıdaki “Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanılması” başlığı altında belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda, mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kişisel veri sahibine ait haklar:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep

Veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan haller:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

Veri sahiplerinin talepleri işleme alınmayacak haller:

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Veri Sahiplerinin Haklarını Kullanması:

 • Veri sahipleri,          yukarıda          belirtilen          hakları          kullanmak         için (https://www.bogaziciders.com/aydinlatma-metni) linkinde yer alan “ Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form”u kullanır.
 • Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilir;
  • Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla (Şirinevler Mah. Mahmutbey Yolu Cad. Sakarya Çıkmazı Yazıcıoğlu İş Hanı No:3 Kat:7 34188 - ŞİRİNEVLER / İSTANBUL) adresine iletilmesi,
  • Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak (Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.) adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
  • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin
 • Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
 • Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.
 • Boğaziçi Ders, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Yukarıda sıralanan hakları kullanmaya yönelik başvurular, “https://www.bogaziciders.com/aydinlatma-metni” adresinden ulaşılan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurulup Boğaziçi Ders’e ileterek yapılabilir.

Talepler niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ilgili taraftan ücret talep edilebilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin detaylı bilgilere (https://www.bogaziciders.com/kisisel-verilerin-korunmasi) adresinde yer alan Boğaziçi Ders Eğitim Kurumu. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

KVKK Başvuru Formu

Bu kategorideki diğerleri: « Boğaziçi Ders Öğretmen Girişi KVKK »