Açık Rıza Metni

 

 • Açık Rıza Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

Boğaziçi Ders Markası; aday öğrenciler, veliler ve eğitimcilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca aday öğrenciler, veliler ve eğitimcilerin BOĞAZİÇİ DERS tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 2. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

 • Aday Öğrenciler, Veliler ve Eğitimcilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler

Aday öğrenciler, veliler ve eğitimcilere ait kişisel veriler, BOĞAZİÇİ DERS  tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, kurs, üniversite, bölümler, akademik kadro, öğretmen, dersler, eğitim politikası hakkında bilgi verilmesi, ders ve organizasyonlardan haberdar etmek için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

15-18 yaş aralığındaki ‘sınırlı ehliyetsiz’ aday öğrencilere ait kişisel verilerin işlenmesi için bizzat kendilerinin vermiş olduğu rızanın hukuken geçerli olduğu, Türk Medeni Kanunu hükümlerince ve KVKK Kurulu tarafından kabul edilir. KVKK Kurulu tarafından ayırt etme gücüne sahip ergen tarafından verilen rızanın geçerliliği konusunda aksi bir düşünce ortaya çıktığı ve kişisel verisi işlenecek aday öğrenciler üzerinde velayet hakkı bulunan kişi/kişilerin rızasının alınması arandığı takdirde, ilgili kişi/ kişilerin sınırlı ehliyetsiz aday öğrencinin vermiş olduğu rızaya onayı olduğu kabul edilir.

 • Aday Öğrenciler, Veliler ve Eğitimcilerin ve İşleme Amaçları:

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan ilgili kişilerin açık rızası aranmaksızın kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı durumlar için kişisel verilerin işlenebilmesi kullanıcıların açık rızasının alınmasına bağlıdır.. Bu kapsamda ilgili kişilere ait kişisel veriler; üniversite, bölümler, akademik kadro, dersler, eğitim politikası, etkinlikler, özel fırsatlar hakkında bilgi verilmesi için ve, veri sahiplerini ders ve organizasyonlardan haberdar etmek için verecekleri onay doğrultusunda işlenebilecek ve gerektiği takdirde, kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin şartları düzenleyen, Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak BOĞAZİÇİ DERS’in ilişki içerisinde bulunduğu; aday öğrenciler, veliler veya eğitim kurumları ile paylaşılabilecektir.

Veri Türleri: Kimlik Verileri Ad/Soyad, TC Kimlik Numarası, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet İletişim Verileri Açık adres bilgisi, telefon numarası,e-posta adresi Eğitim Verileri Öğrenim durumu, eğitim bilgileri (okul ismi, mezuniyet ortalaması), yabancı dil bilgileriniz, katıldığınız seminer ve kurslar, sertifika bilgileri, bilgisayar bilgisi Meslek Tercih Etmeyi Düşündüğü Bölüm

 • Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler:

BOĞAZİÇİ DERS tarafından Kişisel Veriler, Kanun’da ve bu Politikada öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenir. BOĞAZİÇİ DERS, Kişisel Verileri işlerken aşağıdaki ilkelerle hareket eder:

  • Kişisel Veriler, ilgili hukuk kurallarına ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işlenir.
  • Kişisel Verilerin doğru ve güncel olması sağlanır. Bu kapsamda verilerin elde edildiği kaynakların belirli olması, doğruluğunun teyit edilmesi, güncellenmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gibi hususlar özenle dikkate alınır.
  • Kişisel Veriler; belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenir. Amacın meşru olması, BOĞAZİÇİ DERS’in işlediği Kişisel Verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle, BOĞAZİÇİ DERS’in yürütmekte olduğu faaliyet ve süreçleri ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir.
  • Kişisel Veriler, BOĞAZİÇİ DERS tarafından belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için öngörülen amaçla bağlantılı olup, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan Kişisel Verilerin işlenmesinden kaçınılır. İşlenen Kişisel Veri, sadece amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanlar ile sınırlı tutulur. Bu kapsamda işlenen Kişisel Veriler, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülüdür.
  • İlgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre bulunması halinde bu sürelere uyum gösterilir; aksi durumda Kişisel Veriler’i, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Kişisel Veri’nin daha fazla muhafaza edilmesi için geçerli bir sebep kalmaması durumunda, söz konusu veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 • Aday Öğrenci, Veliler ve Eğitimcilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Aday Öğrenci, veliler ve eğitimcilere ait kişisel veriler, BOĞAZİÇİ DERS  tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, BOĞAZİÇİ DERS  tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, BOĞAZİÇİ DERS stratejilerinin planlanması ve icrası, BOĞAZİÇİ DERS iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile BOĞAZİÇİ DERS  sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları ve amaçları çerçevesinde BOĞAZİÇİ DERS  yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, matbu form ve/veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 • Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanıcıların Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.bogaziciders.com/ adresinde yer alan, BOĞAZİÇİ DERS tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. BOĞAZİÇİ DERS, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. BOĞAZİÇİ DERS’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. BOĞAZİÇİ DERS  tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru formuna https://www.bogaziders.com/ adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’dan ulaşılabilecektir.

Açık Rıza Onayı: BOĞAZİÇİ DERS  tarafından, yukarıda yer alan iletişim bilgilerime, amaç kapsamında tanıtım, etkinlik vb. elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını ve BOĞAZİÇİ DERS  gönderimin sağlanması için hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını, mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile kabul ediyorum.

 

Bu kategorideki diğerleri: « KVKK Boğaziçi Ders Bursluluk Sınavı »